Quyết định 65/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Leave a Comment